Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Vihorlatské múzeum v Humennom oznamuje základným
a stredným školám, že aktuálne kultúrne poukazy môžu uplatňovať ako platbu  pri návšteve našich expozícií a výstav.


                                       Tešíme sa na Vašu návštevu.NETRADIČNÉ FORMY VZDELÁVANIA V MÚZEU

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka základným školám a stredným školám možnosť zapojiť sa do netradičných vzdelávacích cyklov v atraktívnom múzejnom prostredí.

· Prečo je vzdelávanie v múzeu jedinečné
Vzdelávacie podujatia Vihorlatského múzea v Humennom sú zamerané na synergické spájanie objektového vyučovania prostredníctvom zbierkových predmetov a vzdelávania v autentických priestoroch múzea, ktoré poskytujú žiakom množstvo zaujímavých informácií a zároveň netradičných zážitkov.

· Čo je podstatou objektového vzdelávania
Vzdelávací potenciál múzeí posilňujú o významný rozmer práve jeho autentické zbierky, ktoré tvoria základ múzejného prostredia - majú vysokú výpovednú hodnotu, pre žiakov sú zaujímavé svojou názornosťou a zážitkovosťou. Fundamentom múzejných zbierok je ich muzeálna hodnota nesúca v sebe historickú pravosť.

· Ako a kde prebieha vzdelávanie v múzeu
Vzdelávanie v múzeu je koncipované ako doplnkové tematické programy klasického školského vyučovania v autentických priestoroch múzejných expozícií. Jednotlivé vzdelávacie aktivity budú prebiehať vo forme prednáškových cyklov, tvorivých aktivít, pracovných listov, videoprojekcie filmov, diskusií, besied a tematických komentovaných prehliadok.
Vzdelávacie programy prebiehajú v prednáškovej miestnosti a priamo v expozičných priestoroch Vihorlatského múzea - v historickom objekte renesančného zámku (v umeleckohistorickej expozícii, sakrálnej expozícii, prírodovednej expozícii, v galerijných priestoroch Galerijnej siene Oresta Dubaya) a areáli skanzenu.

· Tvorba obsahu vzdelávania
Vzdelávanie v múzeu pripravujú odborní pracovníci múzea a odborní garanti príslušných spoločenských a prírodných vied. Mimoškolské vzdelávacie programy sú pripravované počas školského roka od septembra do mája podľa výberu príslušných pedagógov v predmetoch: dejepis a regionálne dejiny, biológia a environmentálne aktivity, občianska výchova, etická výchova, umenie a kultúra, osvetová a záujmová činnosť. Pedagógovia a odborní pracovníci múzea si jednotlivé témy a formy vzdelávania počas roka môžu flexibilne upravovať.

· Podmienky
Po dohode
so školami a vyučujúcimi jednotlivých predmetov budú vybrané témy okruhov rozpísané a rozoslané na školy v dostatočnom predstihu.
Prispôsobenie času, témy a aktivít podľa potrieb konkrétnej školy.
Trvanie vzdelávacej hodiny v priestoroch múzea max. 60 - 90 minút.
Vstupné: 1,50 eur/žiak.
Záujem o vzdelávaciu hodinu v múzeu prosíme ohlasovať päť dní vopred, mimo objektu múzea štrnásť dní vopred.

-------------------------------------------------------------------------------

Ponuka vzdelávacieho programu Vihorlatského múzea v Humennom
v predmete dejepis a regionálne dejiny
pre žiakov 5. - 9. ročníkov základných škôl


• Tematická prehliadka Umelecko-historickej expozície Vihorlatského múzea v Humennom
• Súčasťou vzdelávacej hodiny je 20 minútová prezentácia a edukačné aktivity.

Ponuka tém v školskom roku 2017/2018
· Živá história
Prehliadka umelecko-historickej expozície s lektorským výkladom na tému čo je to história, prečo je dôležité poznať históriu, ako sa história objasňuje pomocou zbierkových predmetov.
· Praveké osídlenie regiónu
Praveké dejiny, archeologické nálezy z regiónu, archeológia v praxi, význam archeologických zbierok.
· Drugethovci v dejinách Humenného
Komentovaná prehliadka umelecko-historickej expozície s dôrazom na život a pôsobenie Drugethovcov v Humennom.
· Reformácia na Zemplíne
Reformačné pohyby v Európe a ich dopad na konfesionálny vývoj v regióne.
· Andrássyovci v dejinách Uhorska a Humenného
Revolučné roky 1448/1849, vplyv Andrássyovcov na politický, hospodársky a spoločenský vývoj Uhorska a mesta.
· Prvá a druhá svetová vojna
Vybrané regionálne témy z obdobia 20. storočia.

Podmienky:
· Po dohode so školami a vyučujúcimi budú vybrané témy okruhov rozpísané a rozoslané na školy v dostatočnom predstihu.
· Prispôsobenie času, témy a aktivít podľa potrieb konkrétnej školy.
· Trvanie vzdelávacej hodiny v priestoroch múzea max. 60 - 90 minút.
· Vstupné: 1,50 eur/žiak.
· Záujem o vzdelávaciu hodinu v múzeu prosíme ohlasovať päť dní vopred.

Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana KOŠČOVÁ
historik@muzeumhumenne.sk
057 775 2240

Informácie:
www.muzeumhumenne.sk v sekcii Ponuka Vihorlatského múzea v Humennom pre základné a stredné školy

------------------------------------------------------

Ponuka vzdelávacieho programu Vihorlatského múzea v Humennom
v predmete dejepis a regionálne dejiny
pre študentov stredných škôl


• Prednáška na vybranú tému s edukačnými aktivitami
• Tematická prehliadka Umelecko-historickej expozície Vihorlatského múzea v Humennom

Ponuka tém v školskom roku 2017/2018

· Praveké osídlenie regiónu
Pravek, archeologické nálezy z regiónu, archeológia v praxi.
· Včasnostredoveké osídlenie
Slovania na našom území.
· Uhorské kráľovstvo za vlády Anjuovcov
Humenské panstvo najbohatšieho a najvýznamnejšieho magnátskeho rodu Drugethovcov.
· Stavovské povstania na Zemplíne
Príčiny, priebeh a dôsledky povstaní od roku 1604 do roku 1711.
· Reformácia a rekatolizácia na východnom Slovensku
Rekatolizačné pohyby v regióne a pôsobenie Drugethovcov v tomto období.
· Uhorsko za vlády Márie Terézie
Tereziánske obdobie v Uhorsku a jeho stopy v Humennom.
· Revolučný rok 1848/1849
Revolučné pohyby v Európe, v Uhorsku a ich odozvy v regionálnych dejinách.
· Prvá a druhá svetová vojna
Vojnové udalosti v kontexte dejín s dôrazom na východné Slovensko - vybrané regionálne témy z obdobia 20. storočia.

Podmienky:
· Po dohode so školami a vyučujúcimi v predmete dejepis budú vybrané témy okruhov rozpísané a rozoslané na školy v dostatočnom predstihu.
· Prispôsobenie času, témy a aktivít podľa potrieb konkrétnej školy.
· Trvanie vzdelávacej hodiny v priestoroch múzea max. 60 - 90 minút.
· Vstupné: 1,50 eur/žiak.
· Záujem o vzdelávaciu hodinu v múzeu prosíme ohlasovať päť dní vopred.

Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana KOŠČOVÁ
historik@muzeumhumenne.sk
057 775 2240

Informácie:
www.muzeumhumenne.sk v sekcii Ponuka Vihorlatského múzea v Humennom pre základné a stredné školy

---------------------------------------------------------------

Ponuka vzdelávacieho programu Vihorlatského múzea v Humennom
v predmete biológia a environmentálne aktivity
pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl


• Tematická prehliadka Prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom
• Súčasťou vzdelávacej hodiny je 20 minútová prezentácia a edukačné aktivity.

Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými edukačnými aktivitami a hrami.
Pre žiakov 5. a 6. ročníkov ZŠ ponúkame edukačné aktivity z predmetu Biológia, ktoré umožňujú opakovanie a upevnenie učiva jednotlivých tematických celkov, pomáhajú pri rozširovaní základného učiva a sú nápomocné pri zvýšení prírodovednej gramotnosti žiakov.

Ponuka tém v školskom roku 2017/2018
· Život v lese (5. ročn.)
· Život vo vode a na brehu (5. ročn.)
· Lúky, pasienky a polia (5. ročn.)
· Život s človekom a v ľudských sídlach (6. ročn.)

Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku geologickej a paleontologickej časti prírodovednej expozície

Ponuka tém v školskom roku 2017/2018
· Geologické zaujímavosti flyšového pásma horného Zemplína
· Horniny a minerály nášho regiónu
· Fosílna pošta z minulosti - skameneliny v našom regióne

Pre starších žiakov a študentov ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície a diskusné fórum spojené s prezentáciou témy „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“. Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadaviek pedagógov.

Podmienky:

· Po dohode so školami a vyučujúcimi budú vybrané témy okruhov rozpísané a rozoslané na školy v dostatočnom predstihu.
· Prispôsobenie času, témy a aktivít podľa potrieb konkrétnej školy.
· Trvanie vzdelávacej hodiny v priestoroch múzea max. 60 - 90 minút.
· Vstupné: 1,50 eur/žiak.
· Záujem o vzdelávaciu hodinu v múzeu prosíme ohlasovať päť dní vopred.

Kontaktná osoba
RNDr. Zuzana ANDREJČÁKOVÁ
prírodoveda@muzeumhumenne.sk
057 775 2240
www.muzeumhumenne.sk v sekcii Ponuka Vihorlatského múzea v Humennom pre základné a stredné školy

--------------------------------------------------

Ponuka vzdelávacieho programu Vihorlatského múzea v Humennom
v humanitných predmetoch a osvetovo-záujmovej činnosti
pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl


Vyučovacie hodiny v oblasti etnografie
• Komentované prehliadky dopĺňajú po dohode s pedagógmi edukačné aktivity
podľa výberu v predmetoch: občianska výchova, etická výchova, literatúra, umenie
a kultúra a záujmovo-osvetovej činnosti
• Tematické komentované prehliadky v expozíciách Vihorlatského múzea v Humennom sú spojené s diskusiami, aktivitami a praktickými ukážkami v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene)

• Pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl ponúkame komentované prehliadky a aktivity v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom
• Po dohode s vyučujúcimi ponúkame v rámci zážitkových hodín v múzejných expozíciách aj ukážky tradičných remesiel.

Ponuka tém v školskom roku 2017/2018
· Predstavenie regiónu z etnografického, národnostného a náboženského pohľadu
· Vývoj tradičnej architektúry regiónu
· Drevená sakrálna architektúra
· Tradičné ľudové remeslá v živote našich predkov
· Spoločné kultúrne dedičstvo - spoločná ochrana

Podmienky:
· Po dohode so školami a vyučujúcimi budú vybrané témy okruhov rozpísané a rozoslané na školy v dostatočnom predstihu.
· Prispôsobenie času, témy a aktivít podľa potrieb konkrétnej školy.
· Trvanie vzdelávacej hodiny v priestoroch múzea max. 60 - 90 minút.
· Vstupné: 1,50 eur/žiak.
· Záujem o vzdelávaciu hodinu v múzeu prosíme ohlasovať päť dní vopred, v prípade záujmu o ukážky tradičných remesiel štrnásť dní vopred.

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef FUNDÁK
etnograf@muzeumhumenne.sk
,
057 775 2240

Informácie:
www.muzeumhumenne.sk v sekcii ponuka Vihorlatského múzea v Humennom pre základné a stredné školy

---------------------------------------------

Ponuka vzdelávacieho programu Vihorlatského múzea v Humennom
v humanitných predmetoch a výtvarnom umení
pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl


• Komentované prehliadky dopĺňajú po dohode s pedagógmi edukačné aktivity v predmetoch: občianska výchova, etická výchova, literatúra, umenie a kultúra
• Tematické komentované prehliadky v expozíciách Vihorlatského múzea v Humennom sú
spojené s diskusiami a aktivitami v:
Umelecko-historickej expozícii
Sakrálnej expozícii
Galerijnej sieni Oresta Dubaya

Vyučovacie hodiny v rámci tematických komentovaných prehliadok výstav v Galerijnej sieni Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom

Ponuka v školskom roku 2017/2018
• V rámci komentovaných prehliadok múzejných výstav ponúkame možnosť tematickej diskusie k tematike nachádzajúcej sa v školských osnovách, ako aj k témam reflektujúcim dianie v spoločnosti.
• V rámci diskusií žiakov a pedagógov pripravujeme aj hosťovanie odborníkov
• Ponuka výstav v školskom roku 2017/2018 v mesiacoch september - december 2017 na www.muzeumhumenne.sk,

Podmienky:
· Ponuka výstav a podujatí na www.muzeumhumenne.sk
· Prispôsobenie času, témy a aktivít podľa potrieb konkrétnej školy.
· Trvanie vzdelávacej hodiny v priestoroch múzea max. 60 - 90 minút.
· Vstupné: 1,50 eur/žiak.
· Záujem o vzdelávaciu hodinu v múzeu prosíme ohlasovať päť dní vopred.

Kontaktná osoba:
Mgr. Dana KATANÍKOVÁ
galeria@muzeumhumenne.sk
057 775 2240

Informácie:
www.muzeumhumenne.sk v sekcii ponuka Vihorlatského múzea v Humennom pre základné a stredné školy

---------------------------------------------------------

Ponuka vzdelávacieho programu Vihorlatského múzea v Humennom
v humanitných predmetoch, umení a záujmovo-osvetovej činnosti
pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl


• Komentované prehliadky dopĺňajú po dohode s pedagógmi edukačné aktivity v predmetoch: občianska výchova, etická výchova, literatúra, umenie a kultúra, záujmovo-osvetová činnosť
• Tematické komentované prehliadky v expozíciách Vihorlatského múzea v Humennom sú
spojené s diskusiami a aktivitami v:
Umelecko-historickej expozícii
Sakrálnej expozícii
Galerijnej sieni Oresta Dubaya
Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene)

Vyučovacie hodiny v rámci záujmovo-osvetovej činnosti

• Pre žiakov 1. stupňa základných škôl ponúkame v rámci prehliadky umelecko-historickej expozície vzdelávacie diskusie o regionálnych legendách a mýtoch.

Ponuka v školskom roku 2017/2018
· Legendy miest a obcí regiónu
· Legendy a mýty o majiteľoch humenského zámku
· Ako sa rodia legendy a aký vzťah majú k histórii

• Pre študujúcu mládež a žiakov v literárno-dramatických krúžkoch a školských krúžkoch ponúkame možnosť využiť expozičné a výstavné priestory múzea na edukačné aktivity.

• Pre žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl ponúkame možnosť prihlásiť sa na literárne besedy s tematikou podľa výberu a požiadaviek pedagógov s možnosťou pozvaných hostí.
Ponuka v školskom roku 2017/2018
· Putovanie dejinami kníh v zámockej knižnici
· Obľúbené detské rozprávky v minulosti a dnes
· Predstavujeme regionálnych autorov
· Knihy označované ako prelomové
· Netradičná prednáška na tému komiks
· Fenomén knihy (podľa výberu)

• Ponúkame tematické lektorovanie a besedy s hosťami, zamerané na oživovanie a uchovávanie regionálneho zvykoslovia a tradícii našich predkov
Ponuka v školskom roku 2017/2018
· Zvykoslovie našich predkov počas zberu úrody spojené s ukážkami používania tradičných poľnohospodárskych a remeselných nástrojov v areáli skanzenu
· Armilustrium (spomienka na obradové čistenie zbraní a ukladanie v chrámoch, spojené s prehliadkou múzejných militárií)
· Podstata a vznik tradícií (na Martina, ondrejské tradície...)
· Adventné obyčaje
· Vianočné zvykoslovie
· Fašiangy
· Staronové sviatky v našom kalendári (valentínske prehliadky zámku)
· Veľkonočné tradície
· Májové tradície
· Obradové jedlá, predmety a ich význam v minulosti a dnes

Podmienky:
· Po dohode so školami a vyučujúcimi budú vybrané témy okruhov rozpísané a rozoslané na školy v dostatočnom predstihu.
· Prispôsobenie času, témy a aktivít podľa potrieb konkrétnej školy.
· Trvanie vzdelávacej hodiny v priestoroch múzea max. 60 - 90 minút.
· Vstupné: 1,50 eur/žiak.
· Záujem o vzdelávaciu hodinu v múzeu prosíme ohlasovať päť dní vopred.

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
.
057 775 2240

Informácie:
www.muzeumhumenne.sk v sekcii ponuka Vihorlatského múzea v Humennom pre základné a stredné školy

Ponuky pre školy

© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT