© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
  Počiatky histórie Vihorlatského múzea siahajú do roku 1960 a sú spojené s rozhodnutím Rady Mestského národného výboru, že zrenovovaný kaštieľ v Humennom bude slúžiť aj múzejným účelom. Štatút Okresného vlastivedného múzea sme získali v roku 1964. 
Od roku 2002 je zriaďovateľom múzea Prešovský samosprávny kraj.
Zbernú oblasť vymedzovali hranice okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.
  K podstatnejšiemu rozšíreniu múzejných zbierok dochádza v 2. polovici 70-tych a začiatkom 80-tych rokov 20. stor. čo má za následok i personálne posilnenie organizácie odbornými pracovníkmi. V súčasnom období je v zbierkových fondoch múzea sústredených viac než stotisíc kusov zbierkových predmetov. Napriek autenticite každého z nich medzi najhodnotnejšie patria nálezy keltských mincí (Ptičie), hromadný nález mincí zo 17. storočia (Topoľa), unikátne starožitné zbrane a brnenia, barokové ikony, hodnotné obrazy, pôvodný mobiliár a mnohé ďalšie vzácne zbierkové predmety. S narastajúcim počtom zbierok a rozvojom výskumnej činnosti sa v múzeu vytvárajú priaznivé podmienky pre expozičnú a výstavnú činnosť.   Prvá stála expozícia „Kultúra bývania feudálov“ bola verejnosti sprístupnená už v roku 1971 a postupne rozširovaná a reinštalovaná (1982, 1987, 1991) tvorí základ prezentácie múzea. V roku 1973 bola sprístupnená expozícia novších dejín. V auguste 1984 bola pre verejnosť otvorená expozícia ľudovej architektúry a bývania. Od roku 1989 je súčasťou múzea Galerijná sieň Oresta Dubaya, prírodovedná expozícia pribudla v roku 1990.  V rokoch 1996 - 2008 život a históriu rómskeho etnika na Východnom Slovensku približovala návštevíkom výstava Z dejín Rómov na Slovensku.   Zatiaľ poslednou otvorenou stálou expozíciou, ktorej prehliadku od roku 2009 ponúka múzeum verejnosti je Sakrálna expozícia s kaplnkou Panny Márie v pôvodnych priestoroch kaštieľa v Humennom.
  Okrem stálych expozícií múzeum každoročne pripravuje pre svojich návštevníkov pestrú paletu výstav a podujatí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ponuka Vihorlatského múzea pre základné a stredné školy v Humennom
Predmet mesiaca
Richtár Miloslav a Richtárka Mária

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a priľahlého skanzenu spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene)  predstavuje múzeum aj diela rezbára Miloslava Semančíka - Richtár Miloslav a Richtárka Mária.
Hneď pri vstupe do areálu skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom privíta návštevníkov dvojica postav - strážca skanzenu richtár Miloslav a richtárka Mária. Drevené plastiky vznikli počas prvých dvoch ročníkov (2005 a 2006) letného medzinárodného plenéru insitného umenia INSITA. Plastiky sú zhotovené z javorového dreva. Mužská postava je vysoká 240 cm a má priemer 60 cm, ženská postava meria 180 cm s priemerom 50 cm. Obe plastiky majú rustikálny charakter a podľa ich tvorcu Miloslava Semančíka, postava richtára je  autoportrétom a richtárka je poctou manželke insitného rezbára.
Autor oboch plastík Miloslav Semančík (*1947 - †2017) sa narodil v Spišských Matiašovciach. Bol samoukom  a jeho tvorba vychádzala zo slovenskej ľudovej drevorezby. Okrem dreva pracoval aj s kovom, kameňom a inými materiálmi, maľoval na sklo a písal básne. Jeho dielam nechýbal svojrázny humor a nadhľad.  Plenéru INSITA  v Humennom sa zúčastnil v rokoch 2005, 2006, 2009 a 2010.  Ak aj  nebol aktívnym účastníkom plenéru  a pokiaľ mu to zdravie dovolilo, vždy prichádzal medzi svojich priateľov do Humenného.  Jeho diela sa stali súčasťou  kultúrneho dedičstva Slovenska.
Inštalované diela Miloslava Semančíka a ďalších insitných umelcov môžu návštevníci skanzenu obdivovať počas sezónnej návštevy múzea. Múzeum zároveň pozýva návštevníkov  na prehliadku tvorby desiatich domácich a zahraničných umelcov v priebehu aktuálneho 13. ročníka medzinárodného výtvarného plenéru INSITA 2017, ktorý sa uskutoční v areáli skanzenu v dňoch 9. až 14. júla 2017.
PhDr. Ivana Strakošová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Predstavené predmety Vihorlatského múzea...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk